Home  l  Contact       

 
各式證照 Certificate                                                                                                                   Home > Certificate
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國際品質保證認證制度,是合格廠家的基
本要件,這是我們對品質的堅持...

» ISO
22000

食品級專業用紙,除全部原物料外,生產
製程也須符合最嚴格的食品安全把關...

» HACCP

工業安全、公司形象,億謰是負責的企業,合法合理的內部管理作業,讓您對體制更放心..
» Company

 

 

 

   © 2009 by Yih Lyen